Har ditt selskap behov for mer kapital? Vi viser deg de viktigste punktene du må ta stilling til.

Eier du et aksjeselskap som må tilføres kapital? Dette kan for eksempel være fordi selskapet har behov for likviditet. Vi ser at dette kan være en aktuell problemstilling for flere. Her viser vi deg noen aktuelle fremgangsmåter for hvordan du kan tilføre selskapet ditt kapital.


Aktuelle måter å tilføre selskapet kapital på

To aktuelle måter å tilføre selskapet kapital på kan være:

  • Det besluttes en kapitalforhøyelse i selskapet ved at du tilfører et kapitalinnskudd
  • Du yter et lån til selskapet

Våre innspill nedenfor er skrevet med utgangspunkt i at du eier aksjene privat. Flere av innspillene vil imidlertid også være aktuelle dersom aksjene eies av en selskapsaksjonær.


Kapitalforhøyelse

En kapitalforhøyelse innebærer at generalforsamlingen etter forslag fra styret beslutter å tilføre selskapet et kapitalinnskudd, f.eks. i form av et kontantinnskudd. Aksjeloven inneholder krav til dokumentutarbeidelse mv.

Kapitalforhøyelsen registreres i Brønnøysundregistrene.


Kapitalinnskudd

Skattemessig defineres innskuddet som skattemessig innbetalt kapital. Dette betyr at du kan ta ut igjen midlene på et senere tidspunkt som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital uten at dette vil være skattepliktig.

Av kapitalinnskuddet kan det være fordelaktig at mest mulig tilføres selskapets frie egenkapital (overkurs), og kun en mindre del tilføres selskapets bundne aksjekapital, så lenge det ikke foreligger særskilte grunner for noe annet. Bakgrunnen for dette er at selskapets frie egenkapital fritt kan benyttes av selskapet.

Selskapets frie egenkapital kan du som aksjonær senere ta ut som utbytte, mens utdelinger fra aksjekapitalen må skje som en formell kapitalnedsettelse med kreditorperiode på 6 uker før utdeling kan skje.

Kapitalinnskuddet vil uansett ikke være skattepliktig for selskapet. Dersom du ikke følger aksjelovens krav om kapitalforhøyelse, men i stedet gjør et «uformelt» kapitalinnskudd, vil dette kunne bli ansett som skattepliktig inntekt (driftstilskudd) for selskapet. Du vil ved en slik fremgangsmåte heller ikke få tilskrevet verdien på aksjene dine, og som personlig aksjonær mister du da muligheten til senere å ta ut midlene skattefritt.


Følg aksjeloven

Det er derfor viktig at du følger aksjelovens regler dersom du skal tilføre selskapet midler på denne måten. Utdeling (i form av utbytte eller kapitalnedsettelse) fra selskap til deg som personlig aksjonær, beskattes som hovedregelen med en sats på 31,68 %, forutsatt at utdelingen ikke betraktes som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital (sistnevnte vil være skattefri).


Innlån

Dersom du yter selskapet et lån, er dette en midlertidig finansiering av selskapet og det er en forutsetning at selskapet skal betale de lånte midlene tilbake til deg. Det må utarbeides en skriftlig låneavtale og det må avklares om øvrige saksbehandlingsregler i aksjeloven kommer til anvendelse.

Dersom avtalen ikke har typiske karakter av å være et lån, f.eks. at tilbakebetaling ikke er regulert, kan det være risiko for at skattemyndighetene mener at du i stedet har ytet selskapet et skattepliktig driftstilskudd. Vi anbefaler derfor at du formaliserer lånet på vanlige markedsmessige vilkår.

Dersom du som personlig aksjonær yter lån til selskapet, vil rente tilsvarende skjermingsrenten kun beskattes som alminnelig inntekt med en sats på 22 %. Selskapet vil få tilsvarende fradrag for rentekostnadene med 22 %, slik at det for selskap og personlig aksjonær under ett blir nøytralt.

Dette betyr at du ved innlån vil kunne få tilbakebetalt skjermingsrenten med en skatt begrenset til 22 %. Rente utover skjermingsrente vil imidlertid bli ekstrabeskattet etter en særskilt modell. Dette innebærer at renter over et visst nivå (utover skjermingsrenten) likestilles mer med annen utdeling fra selskapet (utbytte). Skjermingsrenten for januar til februar 2021 er 0,4 %. Avhengig av lånets størrelse vil de faktiske rentebeløpene som unntas fra ekstrabeskatning likevel være noe begrenset.


Kontakt oss

Har du spørsmål til denne bloggartikkelen eller andre selskapsrettslige spørsmål du trenger hjelp til? Ta kontakt her med oss via mail post@advb.no eller ring oss på 32 12 32 1